پرسنل هفت وادی هجرت

معرفی پرسنل

امیر هوشنگ قاسمی
متولد 1364
کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی- برنامه ریزی و توسعه
فعال در صنعت گردشگری و هتلداری از سال 1383 تا کنون


علی حنایی
متولد 1368
کارشناس الهیات
فعال در صنعت گردشگری از سال 87


مائده محمدمیرزایی
متولد 1371
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
فعال در صنعت گردشگری از سال 1395


نیره تقیان
متولد 1364
کارشناسی مدیریت بازرگانی
فعال در صنعت گردشگری ازسال 1392 تا کنون


فرشته علیخانی
متولد 1364
حسابداری هواپیمایی ایران ایر
18 سال سابقه حسابداری و امور مالی گردشگرینسرین صادقی
متولد 1364
برنامه ریزی و توسعه
فعال در صنعت گردشگری و هتلداری از سال 1383 تا کنونمحمد صالح نباتی
متولد 1372
کارشناس گردشگری
فعال در صنعت گردشگری از سال 1390 تا کنون